Biz Sizin İçin Buradayız...
Belediyemiz

Hakkımızda

Osmanlı Devleti'nde belediyelerin görevlerini, mülki ve adli işlere bakan Kadılar ile İhtisab Ağaları yerine getirirdi. Bunlar, esnaftan ihtisab resmi adı altında vergi alırlardı. 1826 tarihli İhtisab Ağalığı Nizamnamesi'ne göre İhtisab Ağası, tartı ve ölçülerde hile yapan esnafı gerektiğinde falaka yada hasiple cezalandırırdı.

 

 

     Yandaki Resimde Cumhuriyet Sonrası Maden Belediyesinin 1. BinasıGörülmektedir.

13 Haziran 1854'te Fransa'daki yerel yönetim sistemi örnek alınarak İhtisab Nezareti kaldırılarak, Şehremaneti (Belediye) örgütü oluşturuldu ve Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye tarafından yeni bir nizamname hazırlandı. Şehremanetinin başı olan Şehremini (Belediye Başkanı) Bâbıâli tarafından atanırdı. Görevleri de İhtisab Nazırınınkiyle hemen hemen aynıydı. Şehremininin yanı sıra, gene Bâbıâli tarafından seçilen birşehremenati meclisi vardı; meclis, esnaf ve ileri gelen memurlardan oluşurdu.Bu dönemde belediyecilik, bir yerel yönetim olmaktan çok, bayındırlık ve kentsel hizmetlere yönelik bir kurumlaşmaydı. İlk zamanlar çok az sayıdaki yerleşim merkezlerinde belediye teşkilatları kurulabilmiştir.

Bölgesinde ilk olma özelliği taşıyan Maden Belediyesi (1854), ilçede sosyal ve ekonomik yaşamın ne denli canlı olduğunun bir göstergesidir. Civar kentlerdeki belediye teşkilatlarının kuruluş tarihlerine bakacak olursak Elazığ'da 1870'de, Diyarbakır'da 1880'de kurulmuştur.

Bir çok yazılı kaynakta Maden'in ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda Ergani Bakır İşletmesi ile özdeşleştiği ve canlılığını bu fabrika ile kazandığı belirtilmektedir. Ancak kentsel yönetimin, Elazığ,Diyarbakır v.b. büyük kentlerde oluşturulmadan yaklaşık çeyrek asır önce Maden'de oluşturulması ve bu teşkilatın 1800'lerde kurum hekimi, mühendis ve muhasebeci gibi meslek gruplarını bünyesinde barındırması, Maden'in ne denli büyük bir yapıya sahip olduğunun açık bir göstergesidir.

 

   Yanda Resimde Maden Belediyesinin 2. Binası Görülmektedir.


İlerleyen yıllarda belediyecilik teşkilatı geliştirilmiş, görev ve sorumlulukalanları yerel yönetim yapısına uygun hale getirilmiştir. Ergani Bakırİşletmesinin açılmasıyla birlikte ilçede artan ekonomik canlılık sonucu Maden Belediyesi'nde de eşdeğer gelişmeler yaşanmış, belediye bugün ki yerine taşınmış, su depoları, kanalizasyon sistemi v.b. yapılar oluşturulmuştur.

1950'ye kadar atama usulü ile görev yapan Beldiye Başkanları, 1950'den sonra halk tarafından seçilmeye başlamıştır.

 

  Yandaki Resimde Maden Belediyesinin  (2006)yılındaki restorasyon sonrasındaki resmi görülmektedir.

 

1974'ten sonra ilk kez 2006'da onarım gören binanındış cephesi de boyanarak modernleştirilmiştir.

Aşağıdaki listede, 1950'ye kadar Maden'de görev yapanBelediye Başkanlarının isimleri yer almaktadır. O yıllarda insanların soyadı olmadığı için genellikle Bey, Efendi, Ağa v.b. ünvanlar kullanılmaktaydı. Yazar Lütfi ERGENE'nin araştırması ile aile bağları referansıyla soy isimleri tespit edilmiştir.

 

   Yandaki Resimde Maden Belediyesinin 2014 Yılında yapımı biten yeni binası görülmektedir

 

 

Atama ile görev yapan Maden Belediye Başkanları:

1- Hacı Osman (Ergene) Ağa
2- Hacı Güllü (Gül) Ağa 
3- Hacı Abdülmennan (Mennan) Ağa
4- Jurnalzâde Zülfi Efendi
5- Hacı Şükrü (Gül) Ağa
6- Bekir (Akman) Efendi
7- Kadri (Taşkın) Efendi
8- Çüngüşlü Yasin (Güldoğan) Efendi
9- Mahmut Kahyazâde Yusuf (Ertem) Efendi
10- Abdurrahman (Doğan) Efendi
11- Dr. Nafiz (Ergene) Bey
12- Mollazâde Muharrem (Gürses) Efendi
13- Lütfi (Ergene) Efendi
14- Mahmut Kâhyazade Zeki (Ertem) Efendi
15- Mehmet Bakır

Halk oyuyla göreve gelen Belediye Başkanlarımız:

  1- Nusret Ergene (1950-1954)
  2- Sıtkı Kural (1954-1960)
  3- Ferit Akman (1963-1968)
  4- Fazlı Günal (1968-1977)
  5- Hasan Demir (1984-1994)
  6- B. Nazan Günal (1994-1999)
  7- Ramazan Güler (1999-2004)
  8- Orhan Yavuz (2004-2009)
  9- Musa Orhan (2009- 2019)

10-Orhan Yavuz (2019- Halen görevde)